Tuis

Die NG Sinode Hoëveld se leuse is: “Uit gemeentes, vir gemeentes, na die wêreld tot eer van God” en ons roeping is: “Die NG Sinode Hoëveld (a) begelei gemeentes om God te eer, mekaar en die wêreld met Christus se liefde te dien; en (b) begelei gemeentes sodat die NG Kerk in Sinode Hoëveld groei na ’n gestuurde kerk vir die samelewing”.

Die pad tot hier

Om die geskiedenis van die “Sinode Hoëveld” van die NG Kerk te vertel, moet ’n mens begin by die feit dat die Voortrekkers aan die gebied tussen die Vaalrivier en die Limpoporivier die naam Transvaal toegeken het.

Hoewel dikwels in die algemene omgang na die boererepubliek wat in die gebied geleë was, as die Transvaalse Republiek verwys word, was dit nooit die amptelike naam van die Republiek nie. Die republiek was bekend as “Het Zuid Afrikaansche Republiek”. Dit sou eers later gevestig raak toe die Britse kolonie in die gebied bekend gestaan het as “Transvaal Colony”. Die naam Transvaal is tydens die vorming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 aan die provinsie toegeken.

Die vestiging van die NG Kerk in die gebied kan teruggevoer word na die stigting van die gemeente Potchefstroom in 1842. Die stigting van die eerste gemeente wat tans in die streek van die NG Kerk Suid-Transvaal val, het voor 1866 plaasgevind toe die gemeente Suikerbosrand (tans Heidelberg) gestig is.

In 1954 het die Sinode van die NH of G Kerk van Transvaal besluit om in twee streke – ’n noordelike en ’n suidelike streek – te verdeel. Hoewel dit nie twee sinodes beteken het, soos ons dit nou ken nie, het elke streek sy eie moderatuur saamgestel wat oor sekere sake besluit het. In 1957 het die afsonderlike streke van die Sinode van die NG Kerk van Transvaal tydens die sinode afsonderlik vergader en is daar besluit dat die Sinode amptelik gaan verdeel, maar dat sekere sake nog steeds gesamentlik hanteer sal word. Die Algemene Sinode van die NG Kerk van Transvaal het die laaste keer in 1961 plaasgevind. Die NG Kerk van Transvaal was in 1962 een van die vyf sinodes wat deelgeneem het aan die vorming van die Algemene Sinode van die NG Kerk.